Ο Αλιευτικός Συνεταιρισμός "Η Αγία Ειρήνη"

Ο Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός Αιτωλικού «Η Αγία Ειρήνη» έχει συγχωνευτεί με τον Αλιευτικό Συνεταιρισμό «Καλός Ψαράς» και έτσι έχει εγγεγραμμένα 33 μέλη με Συνεταιριστική μερίδα 1.550€ έκαστος, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 4015/2011. Ο κύκλος εργασιών των δύο συγχωνευμένων συνεταιρισμών «Αγία  Ειρήνη» και «Καλός Ψαράς», μισθωτών των ιχθυοτροφείων Κόμμα και Σχοινιάς αντίστοιχα, έφτασε το 2011 τα 170.592 € από αλιεύματα.

Ο συνεταιρισμός από το 2008 έως και το 2010 ήταν μισθωτής του ιχθυοτροφείου Σχοινιάς που ανήκει στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού. Το 2011 μίσθωσε το ιχθυοτροφείο Κόμμα για διάστημα τριών ετών.

Χάρις την εφαρμογή βελτιωμένων αλιευτικών μεθόδων και με παράλληλη ορθή και απολύτως σύννομη λειτουργία του συνεταιρισμού, το 2010 πέτυχε στο ιχθυοτροφείο Σχοινιάς την αύξηση της μέσης παραγωγής από 6.141 κιλά, που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, σε 24.654 κιλά. Στο ιχθυοτροφείο Κόμμα το έτος 2011 πέτυχε μέση παραγωγή 34.247 κιλών, έναντι των 13.139 κιλών που κατέγραφε το ιχθυοτροφείο τα προηγούμενα πέντε χρόνια.

Το 2013 αναμίσθωσε τα ιχθυοτροφεία Κόμμα και Σχοινιά λόγω επιτυχημένης εκμετάλλευσης. Η μίσθωση είναι πενταετής με ρήτρα αναμίσθωσης 10 ετών λόγω της ένταξής του σε επενδυτικό έργο του ΕΠΑΛ 2007-2013, του οποίου έχει ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση.
Από τον αλιευτικό συνεταιρισμό “Αγ. Ειρήνη” εφαρμόστηκαν το 2011 οι καινοτόμου χαρακτήρα τροποποιήσεις επί των υφιστάμενων ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων. Στόχος των τροποποιήσεων αυτών είναι η αύξηση του πληθυσμού των ψαριών στην παράκτια ζώνη και η αειφορική διαχείρισή της, αφού επιτρέπουν τη διαφυγή μεγάλου αριθμού νεαρών και μικρού μεγέθους ψαριών προς την θάλασσα.