Το ιχθυοτροφείο Κόμμα

Το ιχθυοτροφείο “Κόμμα” ανήκει στο ευρύτερο σύμπλεγμα της Κεντρικής Λιμνοθάλασσας.
Πρόκειται για ιχθυοτροφείο λιμνοθάλασσας ανοικτού τύπου με εκτεταμένο μέτωπο επικοινωνίας με την θάλασσα οριοθετημένο με ιχθυοφραγμούς κατασκευασμένους από ξύλο και πλαστικό συνολικού μήκους 1.200 m περίπου. Περιλαμβάνει έξι μεσολογγίτικα διβάρια και μία φυσική αμμονησίδα μήκους 1200 m. 

Η εξαλίευση γίνεται με έξι παραδοσιακού τύπου ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις και με δίχτυα. 

Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο ιχθυοτροφείο από το 1984 είναι μικρής κλίμακας και αφορούν τις υποδομές διαμονής του προσωπικού του συνεταιρισμού.